Vedtægter - Skarøksen

Gå til indholdVedtægter for foreningen "SKARØKSEN" 2013


1. FORENINGENS FORMÅL:

At medvirke til øget interesse for vedligeholdelse og bevarelse af nyere og ældre lystfartøjer, samt alle dermed forbundne skibsarbejde med værkstedsfaciliteter. Virke formidlende og koordinerende i forhold til fælles indkøb af diverse materialer, maling etc. til både.
Organisere vinterpladsen og sommerpladsen, og forstå fælles optagning og søsætning med mobilkran.

2. FORENINGENS MEDLEMMER:

Som medlemmer kan optages alle med interesse for sejlads med ældre og nyere fartøjer.
Medlemmer forventes at benytte Skarøksens faciliteter på landplads og eller bådplads.
Medlemskabet er personligt og gyldigt efter bestyrelsens godkendelse, og træder i kraft, når kontingentet er betalt.
Udmeldelse af foreningen forgår skriftligt til kassereren.
Et medlem kan ekskluderes af foreningen når særlige forhold taler for.
Bestyrelsen skal forudgående have afholdt samtale med advarsel såfremt vedkommende medlem har overtrådt foreningens retningslinier, udvist illoyalitet, upassende opførsel, truende eller voldelig adfærd.
Bestyrelsen kan herefter indstille vedkommende til eksklusion på næstkommende generalforsamling.
Vedkommende har ret til af forsvare sig og fremsætte egne synspunkter under behandlingen. Eksklusionen kræver stemmeflertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

3. FORENINGENS STYRELSE:

Bestyrelsen består af:
1 Formand
1 Sekretær
1 Kasserer
2 Bestyrelsesmedlemmer

Alle poster er to-årige. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Kasserer og sekretær vælges i lige år.
Bestyrelsen udpeger en pladsmand og en områdemand og evt. funktionsfolk.

4. TILHØRSFORHOLD OG SAMARBEJDE:

Foreningen er tilknyttet:

Tursejlerforeningen og
Nolds Havn.

5. GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i februar måned. Dato for generalforsamlingen bekendtgøres senest 31/12 (Kalenderåret før).
Den ordinære generalforsamling afholdes efter forudgående indvarsling mindst 14 dage før, ved indkaldelse på foreningens Hjemmeside, samt via Email og ved opslag i foreningen.
Kandidater til posten som formand og kasserer skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen og offentliggøres ved opslag og i det udsendte materiale til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Beretning for diverse udvalg.
4. Kassereren fremligger det reviderede regnskab.
5. Kassereren fremligger det kommende budget, og forslag om størrelse på kontingent.
6. Indkomne forslag (Forslag skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingen).
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Afstemningsregler:

a. Generalforsamlingen træffer afgørelse med simpel stemmeflertal, dog skal forslag om foreningens vedtægter vedtages med 2/3 af de stemmeberettigede, der er tilstede. (Ingen fuldmagter)
b. Stemmeret på generalforsamlingen har et hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance.
c. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre èt medlem forlanger skriftlig afstemning.
d. Afstemning om foreningens opløsning skal gennemføres på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt inden for 30 dage.

6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og ligeledes når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om dette over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter at anmodningen er modtaget.

7. KONTINGENT:

Kontingent og andre ydelser fastsættes for et år ad gangen efter vedtagelse på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer og funktionsfolk er kontingent-frie.

8. KLUB MÆRKE:

Kun medlemmer har ret til og bære/føre foreningens mærke.

9. AKTIVITETER:

Foreningen afholder mindst et sommer og et vinter arrangement for medlemmerne.

10. FORENINGENS OPHØR:

I tilfælde af foreningens ophør skal evt. formue fordeles efter generalforsamlingens bestemmelser.

11. FORENINGENS ADRESSE:

"SKARØKSEN"
Nolds Bådebyggeri
Kanalvej 26
4700 Næstved

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 21/2-2013
© skarøksen.dk
SKARØKSEN Kanalvej 26 4700 Næstved Tlf. 5572 3404
Tilbage til indhold